Bu dersimizde MySQL'de kullandığımız komut listelerine bir göz atalım.

CREATE DATABASE: Yeni bir veritabanı üretir
CREATE TABLE: Yeni bir tablo üretir
INSERT INTO: Veritabanına yeni kayıt ekler
SELECT FROM: Veritabanından bilgi okumaya yarar
WHERE: Yapılan işlemin etkileyeceği sütunları belirtir
ORDER BY: Seçim işleminde sıralama veya tersten sıralama yapar
UPDATE SET: Veritabanında değişiklik yapar
DELETE FROM: Bilgi siler

Yukarıdakiler temel SQL komutlarıdır ve neredeyse her türlü veritabanında geçerlidir. Aşağıdaki komutlar ise özel durumlarda kullanılabilir.

SHOW TABLE: Tabloların listesini verir
DESCRIBE: Tablo sütunlarının adını yazar
DROP DATABASE: Veritabanını toptan siler
DROP TABLE: Tabloyu toptan siler (Dikkat edin sadece içini boşaltmaz. tablo tarih olur, yanlış kullanmayın)
TRUNCATE TABLE: Tablodaki bilgileri siler, Tablo ayarlarını sıfırlar
ALTER DATABASE: Veri tabanının öz niteliklerini değiştirir.
ALTER TABLE: Tabloya alan ekleme, tablodaki alanı düzenleme ve silme işlemlerini yapar.
ALTER VIEW: Görünüm değiştirmede kullanılır.
CREATE DATABASE:Yeni bir veritabanı oluşturur.
CREATE INDEX:Yeni bir index oluşturur.
CREATE TABLE: Yebi bir tablo oluşturur.
DELETE: Belirtilen tablodan yeri WHERE deyimi ile saptanan satırı siler.
DROP DATABASE: Belirtilen veritabanını siler.
DROP INDEX: Belirtilen index i siler.
DROP TABLE: Belirtilen tabloyu siler.
DROP USER: Belirtilen kullanıcıyı siler ama kullanıcının sahip olduğu ; tablo, database ,vsvs silinmez.
INSERT: Tabloya yeni bir satır ekler.
RENAME TABLE: Var olan tablonun adını değiştirir.
SELECT: Veri tabanındaki tablonun tamamını yada WHERE ile belirtilen alanı gösterir.

Diğer Mysql Komutları

[*]ALTER DATABASE[*]ALTER TABLE[*]ALTER VIEW[*]ANALYZE TABLE[*]BACKUP TABLE[*]CACHE INDEX[*]CHANGE MASTER TO[*]CHECK TABLE[*]CHECKSUM TABLE[*]COMMIT[*]CREATE DATABASE[*]CREATE INDEX[*]CREATE TABLE[*]CREATE VIEW[*]DELETE[*]DESCRIBE[*]DO[*]DROP DATABASE[*]DROP INDEX[*]DROP TABLE[*]DROP USER[*]DROP VIEW[*]EXPLAIN[*]FLUSH[*]GRANT[*]HANDLER[*]INSERT[*]JOIN[*]KILL[*]LOAD DATA FROM MASTER[*]LOAD DATA INFILE[*]LOAD INDEX INTO CACHE[*]LOAD TABLE...FROM MASTER[*]LOCK TABLES[*]OPTIMIZE TABLE[*]PURGE MASTER LOGS[*]RENAME TABLE[*]REPAIR TABLE[*]REPLACE[*]RESET[*]RESET MASTER[*]RESET SLAVE[*]RESTORE TABLE[*]REVOKE[*]ROLLBACK[*]ROLLBACK TO SAVEPOINT[*]SAVEPOINT[*]SELECT[*]SET[*]SET PASSWORD[*]SET SQL_LOG_BIN[*]SET TRANSACTION[*]SHOW BINLOG EVENTS[*]SHOW CHARACTER SET[*]SHOW COLLATION[*]SHOW COLUMNS[*]SHOW CREATE DATABASE[*]SHOW CREATE TABLE[*]SHOW CREATE VIEW[*]SHOW DATABASES[*]SHOW ENGINES[*]SHOW ERRORS[*]SHOW GRANTS[*]SHOW INDEX[*]SHOW INNODB STATUS[*]SHOW LOGS[*]SHOW MASTER LOGS[*]SHOW MASTER STATUS[*]SHOW PRIVILEGES[*]SHOW PROCESSLIST[*]SHOW SLAVE HOSTS[*]SHOW SLAVE STATUS[*]SHOW STATUS[*]SHOW TABLE STATUS[*]SHOW TABLES[*]SHOW VARIABLES[*]SHOW WARNINGS[*]START SLAVE[*]START TRANSACTION[*]STOP SLAVE[*]TRUNCATE TABLE[*]UNION[*]UNLOCK TABLES[*]USE

KELİME İŞLEMLERİ

[*]AES_DECRYPT[*]AES_ENCRYPT[*]ASCII[*]BIN[*]BINARY[*]BIT_LENGTH[*]CHAR[*]CHAR_LENGTH[*]CHARACTER_LENGTH[*]COMPRESS[*]CONCAT[*]CONCAT_WS[*]CONV[*]DECODE[*]DES_DECRYPT[*]DES_ENCRYPT[*]ELT[*]ENCODE[*]ENCRYPT[*]EXPORT_SET[*]FIELD[*]FIND_IN_SET[*]HEX[*]INET_ATON[*]INET_NTOA[*]INSERT[*]INSTR[*]LCASE[*]LEFT[*]LENGTH[*]LOAD_FILE[*]LOCATE[*]LOWER[*]LPAD[*]LTRIM[*]MAKE_SET[*]MATCH AGAINST[*]MD5[*]MID[*]OCT[*]OCTET_LENGTH[*]OLD_PASSWORD[*]ORD[*]PASSWORD[*]POSITION[*]QUOTE[*]REPEAT[*]REPLACE[*]REVERSE[*]RIGHT[*]RPAD[*]RTRIM[*]SHA[*]SHA1[*]SOUNDEX[*]SPACE[*]STRCMP[*]SUBSTRING[*]SUBSTRING_INDEX[*]TRIM[*]UCASE[*]UNCOMPRESS[*]UNCOMPRESSED_LENGTH[*]UNHEX[*]UPPER

ZAMAN FONKSİYONLARI

[*]ADDDATE[*]ADDTIME[*]CONVERT_TZ[*]CURDATE[*]CURRENT_DATE[*]CURRENT_TIME[*]CURRENT_TIMESTAMP[*]CURTIME[*]DATE[*]DATE_ADD[*]DATE_FORMAT[*]DATE_SUB[*]DATEDIFF[*]DAY[*]DAYNAME[*]DAYOFMONTH[*]DAYOFWEEK[*]DAYOFYEAR[*]EXTRACT[*]FROM_DAYS[*]FROM_UNIXTIME[*]GET_FORMAT[*]HOUR[*]LAST_DAY[*]LOCALTIME[*]LOCALTIMESTAMP[*]MAKEDATE[*]MAKETIME[*]MICROSECOND[*]MINUTE[*]MONTH[*]MONTHNAME[*]NOW[*]PERIOD_ADD[*]PERIOD_DIFF[*]QUARTER[*]SEC_TO_TIME[*]SECOND[*]STR_TO_DATE[*]SUBDATE[*]SUBTIME[*]SYSDATE[*]TIME[*]TIMEDIFF[*]TIMESTAMP[*]TIMESTAMPDIFF[*]TIMESTAMPADD[*]TIME_FORMAT[*]TIME_TO_SEC[*]TO_DAYS[*]UNIX_TIMESTAMP[*]UTC_DATE[*]UTC_TIME[*]UTC_TIMESTAMP[*]WEEK[*]WEEKDAY[*]WEEKOFYEAR[*]YEAR[*]YEARWEEK

MATEMATİK İŞLEMLERİ

[*]ABS[*]ACOS[*]ASIN[*]ATAN[*]ATAN2[*]AVG[*]BIT_AND[*]BIT_OR[*]BIT_XOR[*]CEIL[*]CEILING[*]COS[*]COT[*]COUNT[*]CRC32[*]DEGREES[*]EXP[*]FLOOR[*]FORMAT[*]GREATEST[*]GROUP_CONCAT[*]LEAST[*]LN[*]LOG[*]LOG2[*]LOG10[*]MAX[*]MIN[*]MOD[*]PI[*]POW[*]POWER[*]RADIANS[*]RAND[*]ROUND[*]SIGN[*]SIN[*]SQRT[*]STD[*]STDDEV[*]SUM[*]TAN[*]TRUNCATE[*]VARIANCE