Bu yazımızda php'nin en popüler çatılarından (framework) olan "Laravel" kurulumu hakkında bilgi aktaracağım.

1. İlk olarak sisteme Composer paket yükleyicisini kuralım. Bunun için;
Windows Yükleyici: https://getcomposer.org/Composer-Setup.exe
Komut Satırı:
Kod:
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '544e09ee996cdf60ece3804abc52599c22b1f40f4323403c44d44fdfdd586475ca9813a858088ffbc1f233e9b180f061') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"
2. Ardından Laravel yükleyicisini kuralım. Komut satırını (Konsol, Uçbirim, Terminal, Powershell) açalım ve şunları yazalım.
Kod:
composer global require "laravel/installer"
Kodu çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi bir ekran ile karşılaşacaksınız. Ben daha önceden kurduğum için sadece güncelleme işlemi yaptı.
Kod:
PS D:\Works\Web\LARAVEL> composer global require "laravel/installer"
Changed current directory to C:/Users/Webmaster/AppData/Roaming/Composer
Using version ^1.5 for laravel/installer
./composer.json has been updated
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies (including require-dev)
Package operations: 0 installs, 1 update, 0 removals
  - Updating laravel/installer (v1.4.1 => v1.5.0): Downloading (100%)
Writing lock file
Generating autoload files
3. Şimdi sıra ilk projemizi oluşturmaya geldi.
Laravel yükleyici ile oluşturmak için:
Kod:
laravel new projeadi
Composer ile oluşturmak için:
Kod:
composer create-project --prefer-dist laravel/laravel projeadi
Kurulum tamamlandı. Siteye giriş yapabilmek için ana dizini "public" olarak ayarlamanız gerekiyor.

Xammp kullanıyorum. Şu adımlarla siz de yapabilirsiniz.

1. "C:\xampp\apache\conf\httpd.conf" dosyasını açalım ve "Directory ayarını bulup aşağıdaki ile değiştirelim.
<Directory />
Options Indexes FollowSymLinks ExecCGI
Allow from all
AllowOverride All
</Directory>

2. Aynı dosyanın en altına aşağıdaki sanal hostumuzu girelim.
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot "D:/Works/Web/LARAVEL/projeadi/public/"
ServerName laravel.localhost
</VirtualHost>

3. "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts" dosyasını açalım ve en alta şu satırları girelim.
Kod:
127.0.0.1    laravel.localhost
4. Xampp sunucusunu yeniden başlatalım ve tarayıcıya "http://laravel.localhost" yazıp siteye giriş yapalım.

Kurulum bu kadar, Onur KAYA'ya teşekkürler.